Hakkında

Farkımız 

Endüstri mühendisliği gitgide daha çok önem kazanan bir meslek konumuna gelmiştir. Bunun başlıca nedeni kuşkusuz endüstri mühendisliği bilgi ve becerilerinin çok genis bir istihdam alanında yararlı ve aranır olmasıdır. Üretim sürecinde önem taşıyan sistemlerin tasarımı, planlaması, kurulması, iyileştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için endüstri mühendislerinin kapsamlı analiz, sentez ve modelleme becerileri kazanması gerekir. Bu nedenle eğitim programımızda matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve ekonomi bilgilerinin yanı sıra modelleme ve tasarım becerilerine de büyük önem verilir.

Endüstri mühendisliği çoğu zaman mal ve hizmet üretiminde para, insan gücü ve diğer kısıtlı kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını amaçlayan mühendislik dalı olarak tanımlanır. Bu anlayışın hemen hemen bütün endüstri mühendisliği bölümlerince benimsendiğini ve eğitim programlarının genelde bu anlayış çerçevesinde düzenlendiğini görüyoruz. Oysa biz bunun yeterli bir tanımlama olduğu kanısında değiliz. Endüstri mühendisliğinin imalat faaliyetleri ile sınırlı geleneksel tanımı da bize göre geride kalmıştır. Eğitim programımız bu nedenle diğer bölümlerin programlarından ciddi biçimde farklıdır.

Endüstri mühendisleri çalışmalarında matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgilerini, mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini bir arada kullanır. Mesleğin potansiyelini tümüyle harekete geçirebilmek için örgütlü insan etkinliklerinin birbiriyle etkileştiğini, belirsizlik, değişkenlik ve çelişkiler içerdiğini, son derece karmaşık olduğunu göz önünde bulundurması, bununla başedebilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise bilimsel bilginin sistem düşüncesi ve sistem yaklaşımı ile bütünleştirilmesinden geçer.

Bölümün kuruluşundan beri sistem düşüncesini derslerimizde vurgulayarak öğrencilerimize kazandırmaya çalıştık. Bu yöndeki çalışmalarımızı son yıllarda daha ileriye taşıyarak “Systems Thinking” adı altında bir ders geliştirdik. Bu dersin benzeri baska hiçbir endüstri mühendisliği bölümünde yoktur. Sistem düşüncesi yaklaşım ve yöntemleri “Systems Design I” ve “Systems Design II” başlıklı tasarım dersleri ile “Methodology of Operational Research” gibi lisansüstü derslerde daha da geliştirilerek işlenmektedir. Özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülen ve gerçek hayat problemlerini konu edinen Sistem Tasarımı dersleri de ilk kez bölümümüz tarafından geliştirilmiş ve diğer bölümlere örnek oluşturmuştur. İsterseniz Sistem Tasarımı proje arşivimiz'i inceleyebilirsiniz.

İşletmelerde karşılaşılan sorunların sistemik karakterini gereğince anlayabilmek ve etkili çözüm önerileri geliştirebilmek için ekonomik temellerin ve piyasa yapılarının iyi kavranması gerekir.

Bölümümüz bu nedenle

  • mikroekonomi,
  • makroekonomi ve
  • mühendislik ekonomisi

derslerine ek olarak ve alışılmış programların dışına çıkarak

  • “Economic Models for Decision and Policy Analysis” ve
  • “Industry Analysis”

gibi dersler geliştirmiştir. Yine işletmelerde rekabetçi politikalar ve stratejik yönetim konularını irdeleyen

  • “Strategic Planning”,
  • “Technology Management”,
  • “Industrial Networks and Clusters”,
  • “Organisation Theory and Development” ve
  • “Business Law”

gibi, sayıları yıldan yıla çoğalan derslerimiz bulunuyor. Bu derslerimizin diğer bölümlerde benzeri yoktur.